ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4801 ΦΕΚ Α 83/24.5.2021

Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες  διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Αντικείμενο

Άρθρο 3: Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης Αντικατάσταση του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013

Άρθρο 4: Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας Προσθήκη άρθρου 2Β στον ν. 4139/2013

Άρθρο 5: Διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης Προσθήκη άρθρου 2Γ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 6: Διαδικασία έγκρισης λειτουργίας Προσθήκη άρθρου 2Δ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 7: Παράβολο Προσθήκη άρθρου 2Ε στον ν. 4139/2013

Άρθρο 8: Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηριότητα Προσθήκη άρθρου 2ΣΤ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 9: Κωλύματα Προσθήκη άρθρου 2Ζ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 10: Παραβίαση όρων και προϋποθέσεων της έγκρισης παραγωγής και διάθεσης τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης Προσθήκη άρθρου 2Η στον ν. 4139/2013

Άρθρο 11: Χωροθέτηση περιοχών καλλιέργειας και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων φαρμακευτικής κάνναβης Προσθήκη άρθρου 2Θ στον ν. 4139/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Άρθρο 12: Διαδικασία εξαγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς Προσθήκη άρθρου 2Ι στον ν. 4139/2013

Άρθρο 13: Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης Προσθήκη άρθρου 2ΙΑ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 14: Άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού Προσθήκη άρθρου 2ΙΒ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 15: Ειδικοί όροι για την έκδοση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού Προσθήκη άρθρου 2ΙΓ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 16: Εισαγωγή και εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και ουσιών Προσθήκη άρθρου 2ΙΔ στον ν. 4139/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο 17: Έγκριση Ε.Ο.Φ. για την παραγωγή και κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα Προσθήκη άρθρου 2ΙΕ στον ν. 4139/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18: Εξουσιοδοτικές διατάξεις Προσθήκη άρθρου 2ΙΣΤ στον ν. 4139/2013

Άρθρο 19: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 20: Τελικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Άρθρο 21: Σκοπός Ορισμοί

Άρθρο 22: Αντικείμενο Γενικές Αρχές

Άρθρο 23: Γραπτή σύσταση για συμμόρφωση και λήψη διορθωτικών μέτρων

Άρθρο 24: Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και επιβολή προστίμων

Άρθρο 25: Πρόσθετα περιοριστικά διοικητικά μέτρα

Άρθρο 26: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 27: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 28: Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 29: Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων σε εφαρμογή του ν. 4512/2018 για την άσκηση εποπτείας Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 23 του ν. 4235/2014

Άρθρο 30: Διαλειτουργικότητα Γενικού Εμπορικού Μητρώου Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4635/2019

Άρθρο 31: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου»

Άρθρο 32: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 33: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016

Άρθρο 34: Υποχρεώσεις φορέων ως προς τις θέσεις απασχόλησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης και πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 35: Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 και 3908/2011 Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4399/2016

Άρθρο 36: Έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων στις Στρατηγικές Επενδύσεις

Άρθρο 37: Ρύθμιση θεμάτων εμπορικών μισθώσεων Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011

Άρθρο 38: Διοικητικό Συμβούλιο Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4497/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 39: Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021

Άρθρο 40: Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»

Άρθρο 41: Θέματα συμβάσεων παραχώρησης έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων του ν. 2289/1995 (Α’ 27)

Άρθρο 42: Ειδικές περιπτώσεις κίνησης λογαριασμού πυρόπληκτων

Άρθρο 43: Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Άρθρο 44: Επίλυση θεμάτων επ’ ωφελεία των χρηστών που κινούνται στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων

Άρθρο 45: Παράταση ισχύος αδειών του άρθρου 6 του ν. 3054/2002

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις για ενεργειακές κοινότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 47: Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και η διασφάλιση του ομαλού και ασφαλούς εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης υπό συνθήκες υψίστης ασφάλειας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος νόμου αποτελεί η ρύθμιση και θέση ειδικότερων όρων για την παραγωγή, διάθεση, κυκλοφορία και εξαγωγή των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%.

Άρθρο 3
Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης Αντικατάσταση του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013

Το άρθρο 2Α του ν. 4139/2013 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2Α Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

1. Κατά παρέκκλιση των απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος, εγκρίνονται ενιαία η παραγωγή, κατοχή, αποθήκευση, μεταφορά και προμήθεια του πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1564/1985 (Α’ 164), των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με σκοπό είτε την απευθείας διάθεση σε φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, δημόσια νοσοκομεία, υπό τον έλεγχο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) είτε την εξαγωγή τους, αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς.

2. Η έγκριση της παρ. 1 δεν μεταβιβάζεται. Η ανάθεση και παραχώρηση σε τρίτους οποιασδήποτε δραστηριότητας της παρ. 1 απαγορεύεται.

3. Η έγκριση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και ως προς τα οποία δεν συντρέχουν τα κωλύματα των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2Ζ, ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και στη διοίκηση ή διαχείριση των οποίων συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα στα οποία δεν συντρέχουν τα κωλύματα των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2Ζ.

4. Η έγκριση για το σύνολο των δραστηριοτήτων της παρ. 1 παρέχεται σε δύο (2) στάδια. Στο πρώτο στάδιο με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίνεται η εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων της παρ. 1. Στο δεύτερο στάδιο με όμοια κοινή απόφαση εγκρίνεται η λειτουργία για το σύνολο των δραστηριοτήτων της παρ. 1. Για την έγκριση δεν απαιτείται γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών.

5. Ως υπηρεσία υποδοχής της αίτησης ορίζεται η Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

6. Το άρθρο 11 σχετικά με την κατεργασία ναρκωτικών δεν εφαρμόζεται, εφόσον έχει χορηγηθεί η έγκριση του παρόντος άρθρου.

7. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται στα άρθρα 2Α έως και 2Θ ως προς την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της παρ. 1, εφαρμόζονται αναλογικά το άρθρο 17 ως προς τους ορισμούς του πλαισίου άσκησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, τα άρθρα 19 και 20 ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία τους, το άρθρο 22 ως προς τις προϋποθέσεις τεχνικής ανασυγκρότησης, το άρθρο 26 ως προς την διενέργεια των ελέγχων, τα άρθρα 30 και 31 ως προς τις διοικητικές προσφυγές, που αφορούν σε απόρριψη αιτήματος εγκατάστασης και λειτουργίας και το άρθρο 33 ως προς τη διαφάνεια των αποφάσεων του ν. 3982/2011 (Α’ 143).

Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας Προσθήκη άρθρου 2Β στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2Β, ως εξής:

«Άρθρο 2Β Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας

Η έγκριση του άρθρου 2A παρέχεται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής όροι και προϋποθέσεις:

α) Η έκταση, εντός της οποίας διενεργούνται οι δραστηριότητες του άρθρου 2Α, είναι ενιαία, εμβαδού τεσσάρων (4) κατ’ ελάχιστον στρεμμάτων και η δυνατότητα χρήσης της αποδεικνύεται με την προσκόμιση επικυρωμένου τίτλου κυριότητας ή σύμβασης μίσθωσης ή σύμβασης δωρεάν παραχώρησης, θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.),

β) η ενιαία έκταση είναι περίκλειστη, γ) η καλλιέργεια πραγματοποιείται αποκλειστικά σε θερμοκήπια ειδικού τύπου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2243/333582/2020 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 5432) περί καθορισμού των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης ή σε βιομηχανικά βιοτεχνικά κτίρια, όπως εκάστοτε ισχύει,

δ) δεν επιτρέπεται εντός της ενιαίας έκτασης η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, πλην αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 2Α. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια ή με συμπαραγωγή, ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με φυσικό αέριο ή/και με τις ως άνω πηγές σύμφωνα με τον ν. 3468/2006 (Α’ 129) περί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και,

ε) αδειούχος του σταθμού απαιτείται να είναι αποκλειστικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει την έγκριση του άρθρου 2Α. Τα κωλύματα των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2Ζ ισχύουν και για τα πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των σταθμών και ελέγχονται κατά τον χρόνο πρόσληψης των ανωτέρω προσώπων και σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.».

Άρθρο 5
Διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης Προσθήκη άρθρου 2Γ στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2Γ, ως εξής:

«Άρθρο 2Γ Διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης

1. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται, έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων είναι δυνατή η διερεύνηση των υφιστάμενων χρήσεων γης και άλλων χωρικών περιορισμών.

2. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία υποδοχής της και διεκπεραιώνεται μέσω αυτής.

3. Η αίτηση συνοδεύεται από: α. αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης και υπεύθυνη δήλωση περί μη τελεσίδικης παραπομπής για κακούργημα και περί μη παραπομπής για πλημμέλημα της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2Ζ, των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων, όπως τα πρόσωπα αυτά εξειδικεύονται στην κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ,

β. ενιαίο πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή και εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου και

γ. βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου που εκδόθηκαν το αργότερο έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγκριση εγκατάστασης, η υπηρεσία υποδοχής της αίτησης δύναται να διενεργεί αυτοψία, για τη διαπίστωση των πραγματικών συνθηκών που υφίστανται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

5. Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.

6. Η υπηρεσία υποδοχής της αίτησης υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση και τις τροποποιήσεις της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ, προκειμένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.»

Άρθρο 6
Διαδικασία έγκρισης λειτουργίας Προσθήκη άρθρου 2Δ στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 προστίθεται άρθρο 2Δ, ως εξής:

«Άρθρο 2Δ Διαδικασία έγκρισης λειτουργίας

1. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται, έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον, υποβάλλονται επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 2Γ. Εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση λειτουργίας, η υπηρεσία υποδοχής της αίτησης διενεργεί αυτοψία, για τη διαπίστωση της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

2. Με την αίτηση συνυποβάλλεται βεβαίωση της κατά τόπο αρμόδιας υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ή του τμήματος Ασφαλείας ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξης των περιοχών καλλιέργειας και των σημείων αποθήκευσης των πρώτων υλών, του πολλαπλασιαστικού υλικού και των δραστικών ή άλλων ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, των εγκαταστάσεων της μεταποιητικής μονάδας και των σημείων αποθήκευσης των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς και της διαδικασίας μεταφοράς, όπως ορίζονται στην κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ.

3. Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία υποδοχής της αίτησης και διεκπεραιώνεται μέσω αυτής.

4. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών.

5. Η έγκριση λειτουργίας έχει διάρκεια δέκα (10) ετών. 6. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 υποβάλλονται επικαιροποιημένα έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους από τον φορέα, αρχής γενομένης από το επόμενο της έκδοσης της απόφασης έγκρισης λειτουργίας έτος και η συνέχιση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης ελέγχεται από την υπηρεσία υποδοχής της αίτησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ.

7. Η υπηρεσία υποδοχής της αίτησης υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση και τις τροποποιήσεις της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ, προκειμένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.»

Άρθρο 7
Παράβολο Προσθήκη άρθρου 2Ε στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2Ε, ως εξής:

«Άρθρο 2Ε Παράβολο

1. Για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας ή τροποποίησης αυτών απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ.

2. Το σύνολο των εσόδων από το παράβολο της παρ. 1 αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.»

Άρθρο 8
Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηριότητα Προσθήκη άρθρου 2ΣΤ στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2ΣΤ, ως εξής:

«Άρθρο 2ΣΤ Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηριότητα

Οποιαδήποτε επέκταση ή εκσυγχρονισμός κατά τον ορισμό των παρ. 9 και 10 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) και, ειδικότερα, οποιαδήποτε τροποποίηση της συνολικής έκτασης, της καλλιεργούμενης έκτασης, του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως η προσθήκη, η αφαίρεση ή η αλλαγή μηχανημάτων, των αποθηκευτικών χώρων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των μέτρων ασφαλείας, απαιτεί νέα έγκριση εγκατάστασης με την υποβολή νέας αίτησης και τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας.»

Άρθρο 9
Κωλύματα Προσθήκη άρθρου 2Ζ στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2Ζ, ως εξής:

«Άρθρο 2Ζ Κωλύματα

1. Η έγκριση του άρθρου 2Α δεν παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα ή σε νομικά πρόσωπα στη διοίκηση ή διαχείριση των οποίων συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία:

α) Έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, δωροληψία, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, απιστία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. ή των Ο.Τ.Α., παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) έχουν παραπεμφθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή έχουν παραπεμφθεί για πλημμέλημα της περ. α’,

γ) τελούν είτε υπό πλήρη ή μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση, είτε υπό πλήρη ή μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

2. Τα κωλύματα των περ. α’, β’ και γ’ ισχύουν και για τους με κάθε είδους σύμβαση εργαζομένους στις περιοχές καλλιέργειας, τις εγκαταστάσεις των μεταποιητικών μονάδων και τους χώρους αποθήκευσης, καθώς και για τους οδηγούς μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά. Τα κωλύματα ελέγχονται κατά τον χρόνο πρόσληψης των ανωτέρω προσώπων και σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.»

Άρθρο 10
Παραβίαση όρων και προϋποθέσεων της έγκρισης παραγωγής και διάθεσης τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης Προσθήκη άρθρου 2Η στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2Η, ως εξής:

«Άρθρο 2Η Παραβίαση όρων και προϋποθέσεων της έγκρισης παραγωγής και διάθεσης τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

1. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης του άρθρου 2Α, με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/ 2019 (Α’ 133) οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η έγκριση ανακαλείται, αφού προηγουμένως ταχθεί προθεσμία συμμόρφωσης τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της έκθεσης ελέγχου από τα αρμόδια όργανα. Η έγκριση ανακαλείται χωρίς να ταχθεί προθεσμία συμμόρφωσης σε περίπτωση παραβίασης των όρων ασφαλούς φύλαξης, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2Δ και στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ. Κατά της απόφασης ανάκλησης της έγκρισης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

2. Επιπλέον της κύρωσης της παρ. 1, αν οι παραβάσεις αφορούν σε θέματα βιομηχανικής νομοθεσίας, επιβάλλονται, με απόφαση της υπηρεσίας υποδοχής της αίτησης, οι κυρώσεις του άρθρου 29 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) περί επιβολής κυρώσεων κατά την άσκηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων.»

Άρθρο 11
Χωροθέτηση περιοχών καλλιέργειας και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων φαρμακευτικής κάνναβης Προσθήκη άρθρου 2Θ στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2Θ, ως εξής:

«Άρθρο 2Θ Χωροθέτηση περιοχών καλλιέργειας και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων φαρμακευτικής κάνναβης

1. Η έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 2Α χορηγείται σε περιοχές στις οποίες επιτρέπονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες των άρθρων 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), στις περιοχές των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005 (Α’ 68) ή σε περιοχές στις οποίες επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσεις, εξαιρουμένης της γης υψηλής παραγωγικότητας, υπό τους όρους που ορίζονται στην κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ.

2. Στις περιοχές όπου επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσεις, ισχύουν για τις εγκαταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 2Α οι όροι δόμησης του άρθρου 4 του π.δ. 24/1985 (Δ’ 270) και του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) που προβλέπονται ως προς τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Άρθρο 12
Διαδικασία εξαγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς Προσθήκη άρθρου 2Ι στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2Ι, ως εξής:

«Άρθρο 2Ι Διαδικασία εξαγωγής παραγόμενων τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς

1. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης, η εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς, για τα οποία είτε έχει χορηγηθεί ειδική έγκριση κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία Δ3(γ) 52588/13.7.2018 (Β’ 2840) απόφασης του Υπουργού Υγείας, είτε έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή κατά τους όρους των άρθρων 2IA, 2IB, 2ΙΓ, 2ΙΔ του παρόντος, διενεργείται από το Γ’ Τελωνείο Πειραιά και το Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, με την προσκόμιση άδειας των αρμόδιων αρχών της χώρας στην οποία εξάγονται, ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, θεωρημένου από τις ελληνικές προξενικές αρχές, το οποίο αναφέρει ότι επιτρέπεται η εισαγωγή τους σε αυτή τη χώρα, ότι τα προϊόντα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς, το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση του παραλήπτη, την ποσότητα αυτών και την προθεσμία που τίθεται για την πραγματοποίηση της εισαγωγής.

2. Σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 1, τα άρθρα 17, 18 και 19 περί τελωνειακής φύλαξης ναρκωτικών, εξαγωγής ναρκωτικών και αποστολής ναρκωτικών διαμέσου της Ελλάδας και εισαγωγής τους με δέματα ή επιστολές δεν εφαρμόζονται.

Άρθρο 13
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης Προσθήκη άρθρου 2ΙΑ στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2ΙΑ, ως εξής:

«Άρθρο 2ΙΑ Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής τελικών παραγόμενων προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης αποκλειστικά για εξαγωγή

1. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ. παρέχει άδεια για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, ανεξαρτήτως μορφής, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 της υπό στοιχεία Δ3(γ)52588/13.7.2018 (Β’ 2840) απόφασης του Υπουργού Υγείας, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως. Τα προϊόντα αυτά παράγονται και εξάγονται ανεξάρτητα αν στη χώρα εισαγωγής προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τελικό ή ενδιάμεσο προϊόν ή ως πρώτη ύλη για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς και ανεξαρτήτως των θεραπευτικών ενδείξεών τους.

2. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται κατόπιν αίτησης στον Ε.Ο.Φ. η οποία απαιτείται να συνοδεύεται από τα εξής:

α) επίσημη μετάφραση της άδειας ή άλλο έγγραφο των αρμόδιων αρχών της χώρας στην οποία πρόκειται να γίνει η εξαγωγή των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, από το οποίο να προκύπτουν: αα) η αρμοδιότητά της για την εισαγωγή των τελικών παραγόμενων προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης ή του αποξηραμένου ανθού και η δυνατότητα διάθεσης του παραγόμενου προϊόντος στη χώρα εξαγωγής για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς, είτε ως τελικό ή ενδιάμεσο προϊόν, είτε ως πρώτη ύλη, αβ) η περιγραφή του παραγόμενου προϊόντος φαρμακευτικής κάνναβης, αγ) η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση, καθώς και η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη, αδ) ο σκοπός χρήσης του και, αε) η μορφή και η συσκευασία του,

β) περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας του τελικώς παραγόμενου προϊόντος φαρμακευτικής κάνναβης και επικύρωση της αξιοπιστίας της,

γ) περιγραφή της μεθόδου ανάλυσης του τελικώς παραγόμενου προϊόντος φαρμακευτικής κάνναβης και επικύρωση της αξιοπιστίας της,

δ) ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Ε.Ο.Φ., ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ συν τετρακόσια (400) ευρώ ανά μορφή και περιεκτικότητα.

3. Η άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή χορηγείται εκ μέρους του Ε.Ο.Φ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου με τα απαιτούμενα έγγραφα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ3(γ)52588/13.7.2018 απόφασης του Υπουργού Υγείας.

4. Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά σε πρόσωπα που είναι κάτοχοι της έγκρισης του άρθρου 2Α.

5. Τα προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή κατατάσσονται στον πίνακα Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α’ 103) και για την εξαγωγή τους δεν απαιτούνται:

α) η χορήγηση της ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία Δ3(γ)52588/13.7.2018 απόφασης του Υπουργού Υγείας για τα παραγόμενα προς εξαγωγή προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης και

β) η γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών.»

Άρθρο 14
Άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού Προσθήκη άρθρου 2ΙΒ στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2ΙΒ, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 2ΙΒ Άδεια παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού αποκλειστικά για εξαγωγή

1. Η αίτηση για την έκδοση άδειας παραγωγής για εξαγωγή επιτρέπεται να αφορά στην παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού συσκευασίας έως τριάντα (30) γραμμαρίων με σκοπό αποκλειστικά την εξαγωγή τους για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς, ανεξάρτητα αν στη χώρα εισαγωγής προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τελικό ή ενδιάμεσο προϊόν ή πρώτη ύλη για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς και ανεξαρτήτως των θεραπευτικών ενδείξεών τους.

Στην περίπτωση αυτή, εκτός των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΑ, ο αιτών προσκομίζει στον Ε.Ο.Φ.:

α) τεκμηριωμένη συμφωνία του ανθού κάνναβης με τα γενικά κείμενα της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας και αναφορά σε μεθόδους, μικροβιολογική ποιότητα, αφλατοξίνες, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, αλκαλοειδή πυρρολιζιδίνης ή, ελλείψει αυτής, με τα γενικά κείμενα εθνικής φαρμακοποιίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή φαρμακοποιίας τρίτης χώρας, όπως οι Η.Π.Α.,

β) περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας του προϊόντος αποξηραμένου ανθού και επικύρωση της αξιοπιστίας της,

γ) τη βεβαίωση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σύμφωνα με το άρθρο 2ΙΓ.

2. Η άδεια παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού αποκλειστικά για εξαγωγή χορηγείται, εφόσον η μονάδα έχει υποβάλει συγχρόνως αίτηση για ειδική έγκριση κυκλοφορίας τελικού προϊόντος στην Ελλάδα σε μορφή διαφορετική αυτής του αποξηραμένου ανθού. Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 2ΙΑ.».

Άρθρο 15
Ειδικοί όροι για την έκδοση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού Προσθήκη άρθρου 2ΙΓ στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2ΙΓ, ως εξής:

«Άρθρο 2ΙΓ Ειδικοί όροι για την έκδοση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού

1. Επιπλέον όσων ορίζονται στα άρθρα 2ΙΑ και 2ΙΒ, για την έκδοση άδειας παραγωγής τελικών παραγόμενων προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή ξηρού ανθού αποκλειστικά για εξαγωγή, ο αιτών προσκομίζει στον Ε.Ο.Φ. την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας του άρθρου 2Α, συνοδευόμενη από βεβαίωση, η οποία χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον πληρούνται, πέραν όσων ορίζονται στην κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ, οι εξής προϋποθέσεις ασφάλειας και παραγωγικής δυνατότητας των μεταποιητικών μονάδων παραγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης:

α) περίκλειστη ουδέτερη ζώνη ελέγχου εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων,

β) ενισχυμένη τοιχοποιία και πόρτες ασφαλείας στα σημεία αποθήκευσης δραστικών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού. Αν τα πρόσθετα μέτρα λαμβάνονται μετά από την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας του άρθρου 2Α, απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης και επέρχεται τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας,

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί ύπαρξης μηχανισμού ασφαλούς περιέκτη. Για την ιχνηλάτηση και την ασφάλεια της διακίνησης των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή ξηρού ανθού, κάθε περιέκτης προϊόντος φέρει υποχρεωτικά ασφαλή συσκευασία με μηχανισμό εμφανούς παραβίασης (anti-tampering device) και

δ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι διαθέτει και διατηρεί παραγωγική δυνατότητα για δύο (2) τουλάχιστον μορφές προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, εκ των οποίων η μία αντιστοιχεί στη μορφή του ξηρού ανθού και η άλλη δεν συνιστά μορφή ξηρού ανθού, ούτε έχει τον ξηρό ανθό ως περιεχόμενό της.

2. Η βεβαίωση του παρόντος δεν υποκαθιστά ούτε αναπληρώνει την άδεια παραγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού αποκλειστικά για εξαγωγή που χορηγείται από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2ΙΒ.

3. Η έγκριση του άρθρου 2Α δύναται να ανακαλείται οποτεδήποτε, αν διαπιστωθεί η παραβίαση των προϋποθέσεων του παρόντος από τον κάτοχο της άδειας έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας παραγωγικής μονάδας προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.»

Άρθρο 16
Eισαγωγή και εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και ουσιών Προσθήκη άρθρου 2ΙΔ στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2ΙΔ, ως εξής:

«Άρθρο 2ΙΔ Εισαγωγή και εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και ουσιών

1. Για την εισαγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και για την εξαγωγή του αρκεί η έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 2Α σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ. Επιτρέπεται στα ερευνητικά δημόσια εργαστήρια, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ) η εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και η καλλιέργειά του, με σκοπό την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη και τις κλινικές μελέτες, καθώς και η συνεργασία τους για τους σκοπούς αυτούς με φορείς που έχουν λάβει την έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 2Α.

2. Δεν επιτρέπονται η εισαγωγή, η εξαγωγή και η διάθεση στην ελληνική αγορά των πρώτων υλών και ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, κατά παράβαση των όρων του παρόντος. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος, ανακαλείται η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του άρθρου 2Α. Η ανάκληση του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται πέραν της επιβολής των κυρώσεων των άρθρων 19 και 20 του ν.δ. 96/ 1973 (Α’ 172), του άρθρου 16 της υπό στοιχεία Δ3 (γ) 52558/2018 (Β’ 2480) απόφασης του Υπουργού Υγείας και ανεξάρτητα από την εφαρμογή των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Ε’ Μέρους του ν. 2960/2001 (Α’ 265).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Άρθρο 17
Έγκριση Ε.Ο.Φ. για την παραγωγή και κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα Προσθήκη άρθρου 2ΙΕ στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2ΙΕ, ως εξής:

«Άρθρο 2ΙΕ Έγκριση Ε.Ο.Φ. για την παραγωγή και κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα

1. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ. εγκρίνει την παραγωγή και την κυκλοφορία των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς που προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (Α’ 3), τα άρθρα 57 έως και 76 και 133 έως και 159 της υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/23.4.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 1049), και της υπό στοιχεία Δ3(γ)52588/13.7.2018 (Β’ 2840) απόφασης του Υπουργού Υγείας.

2. Τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης εντάσσονται στον πίνακα Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α’ 103), χωρίς να απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Προσθήκη άρθρου 2ΙΣΤ στον ν. 4139/2013

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) προστίθεται άρθρο 2ΙΣΤ, ως εξής:

«Άρθρο 2ΙΣΤ Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας, η υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, το ύψος του παραβόλου, οι προδιαγραφές ασφαλούς φύλαξης των περιοχών καλλιέργειας, των σημείων αποθήκευσης και των μεταποιητικών μονάδων, οι διαδικασίες μεταφοράς, το χρονικό όριο φύλαξης και αποθήκευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, ο τρόπος έγκρισης εισαγωγής και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς από τρίτες χώρες ή κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και καλλιέργειας από τα ερευνητικά δημόσια εργαστήρια, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) η διαδικασία ελέγχου για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής έγκρισης, η διαδικασία των τακτικών και έκτακτων ελέγχων για τη συνέχιση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων παροχής της έγκρισης σε οποιοδήποτε στάδιο της καλλιεργητικής και μεταποιητικής διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., δύναται να αναπροσαρμόζεται το ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Ε.Ο.Φ. που προβλέπεται στην περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2ΙΑ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περ. α’, β’, γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2ΙΑ.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περ. α’, β’, γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2ΙΒ.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., δύνανται να καθορίζονται ειδικότεροι όροι για τον έλεγχο των μονάδων παραγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και της κυκλοφορίας αυτών στην Ελλάδα, περιλαμβανομένου του καθορισμού του τρόπου ιχνηλάτησης και διασφάλισης της γνησιότητας των προϊόντων αυτών.»

Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι αποφάσεις έγκρισης εγκατάστασης που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, για μονάδες που πρόκειται να εγκατασταθούν σε γη υψηλής παραγωγικότητας, παραμένουν σε ισχύ. Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή σε όμορο αυτού.

2. Εκκρεμή αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και αιτήματα που θα υποβληθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και αφορούν σε εγκατάσταση σε περιοχή γης υψηλής παραγωγικότητας εξετάζονται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 2Α, όπως ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εφόσον εκδοθεί απόφαση έγκρισης εγκατάστασης, κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1.

3. Οποιαδήποτε κανονιστική πράξη έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 (Α’ 74), μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζει να ισχύει, εκτός αν καταργείται ή τροποποιείται με τον παρόντα.

Άρθρο 20
Τελικές διατάξεις

Οποιαδήποτε αναφορά στο άρθρο 2Α του ν. 4139/2013 (Α’ 74), νοείται εφεξής ως παραπομπή αντιστοίχως στα άρθρα 2Α έως και 2ΙΣΤ του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Άρθρο 21
Σκοπός Ορισμοί

1. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η διαμόρφωση και εξειδίκευση των κριτηρίων και διαδικασιών επιβολής μέτρων και κυρώσεων, καθώς και η κλιμάκωση των διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες οικονομικούς φορείς κατά τους ελέγχους εποπτείας της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), που διενεργούνται στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων ή εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας από τις Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης του άρθρου 65 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), εφεξής καλούμενες «αρχές εποπτείας».

2. Για τους σκοπούς του παρόντος στις αρχές εποπτείας εντάσσονται και οι υπηρεσίες ή φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους οποίους έχει ανατεθεί, βάσει της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας ή μέσω της σύναψης του πρωτοκόλλου συνεργασίας της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4712/2020, η άσκηση αρμοδιοτήτων των Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης του άρθρου 65 του ν. 4712/2020, συμπεριλαμβανομένης αυτής της επιβολής κυρώσεων.

3. Για τον σκοπό του παρόντος, εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της Oδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθμ. 305/2011 (L 169), με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας.

Άρθρο 22
Αντικείμενο Γενικές Αρχές

1. Οι παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή μέτρων και κυρώσεων στους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το παρόν, αφορούν στη διαπίστωση, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, μη συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων με το άρθρο 65 του ν. 4712/ 2020 (Α’ 146) (Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, εφεξής καλούμενο ως «τεχνική βιομηχανική νομοθεσία».

2. Η απόφαση επιβολής μέτρων και κυρώσεων στηρίζεται στα συμπεράσματα του ελέγχου, τα έγγραφα που εξετάσθηκαν, τα αποτελέσματα του φύλλου ελέγχου του άρθρου 147 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), και την ανάλυση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του ελέγχου, σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης του άρθρου 149 του ν. 4512/2018.

3. Τα μέτρα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι αναλογικά και εύλογα και στηρίζονται στην αξιολόγηση του κινδύνου που η παράβαση επιφέρει στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

4. Τα μέτρα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές είναι τα ακόλουθα:

α) γραπτή σύσταση για συμμόρφωση και λήψη διορθωτικών μέτρων,

β) επιβολή προστίμου, γ) πρόσθετα περιοριστικά διοικητικά μέτρα, όπως προσωρινή δέσμευση, προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της διάθεσης και της διαθεσιμότητας στην αγορά, απόσυρση και ανάκληση των προϊόντων, ή προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων.

Άρθρο 23
Γραπτή σύσταση για συμμόρφωση και λήψη διορθωτικών μέτρων

1. Το μέτρο της γραπτής σύστασης επιβάλλεται για παραβάσεις που αφορούν σε ελεγχόμενα προϊόντα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας από τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου, βάσει των φύλλων ελέγχου και σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης.

2. Το μέτρο της γραπτής σύστασης επιβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης, που δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των προϊόντων, για τις οποίες υφίσταται, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς, δυνατότητα ανάληψης διορθωτικών ενεργειών από τους οικονομικούς φορείς, με παροχή κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών και πληροφόρησης για τη συμμόρφωσή τους. Παραβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να είναι οι παραβάσεις της κατηγορίας Α’ του άρθρου 4.

3. Το μέτρο της σύστασης αφορά στην άμεση έγγραφη απαίτηση της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς από τον υπεύθυνο οικονομικό φορέα να συμμορφωθεί, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζεται από την αρχή, καθώς και στην ενημέρωση σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη ανταπόκρισής του.

4. Στις περιπτώσεις μη εφαρμογής των μέτρων άρσης της μη συμμόρφωσης, όπου είναι εφικτό, ή μη λήψης των απαιτούμενων για τη συμμόρφωση του προϊόντος διορθωτικών μέτρων εντός της ταχθείσας προθεσμίας που ορίζει εγγράφως η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς, επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 4 και οι κυρώσεις της περ. β’ του άρθρου 5.

5. Στις περιπτώσεις παραβάσεων για τις οποίες έχει επιβληθεί από την αρμόδια αρχή εποπτείας το μέτρο της γραπτής σύστασης, και για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς έχουν προβεί σε συμμόρφωση, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

6. Πρόστιμα, επίσης, δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις παραβάσεων της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας που διαπιστώνονται από τους οικονομικούς φορείς βάσει των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία, και για τις οποίες παραβάσεις προβαίνουν προληπτικά και οικειοθελώς στα προσήκοντα διορθωτικά μέτρα, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές εποπτείας.

Άρθρο 24
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και επιβολή προστίμων

1. Η επιβολή προστίμου ακολουθεί την αρχή της αναλογικότητας. Για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνονται υπόψη:

α) η βαρύτητα των παραβάσεων και η έκταση της μη συμμόρφωσης, βάσει της οποίας προσδιορίζεται η μέγιστη τιμή βάσης (ΜΤΒ) του προστίμου, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2.

β) η ιδιότητα του οικονομικού φορέα και η εγγενής επικινδυνότητα της κατηγορίας στην οποία ανήκει το ελεγχόμενο προϊόν, βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο συντελεστής διαμόρφωσης προστίμου (ΣΔ), σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 και

γ) μια σειρά επιχειρησιακών παραγόντων, οι οποίοι παρατίθενται και αξιολογούνται σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2, από τις οποίες προσδιορίζονται ο βαθμός και ο συντελεστής επιβολής προστίμου (ΣΕ).

2. Για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα: α) Προσδιορισμός της μέγιστης τιμής βάσης (ΜΤΒ) του προστίμου, ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων και την έκταση της μη συμμόρφωσης. Ανάλογα με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, αρχικά υπολογίζεται η μέγιστη τιμή βάσης του προστίμου, με τη βοήθεια του Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο παρατίθεται η μέγιστη τιμή βάσης (ανώτατο όριο) ανά κατηγορία παράβασης.

Οι παραβάσεις διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Α’, Β’, Γ’ και Δ’. Η κατηγορία Α’ αφορά σε παραβάσεις τυπικής μη συμμόρφωσης που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια του πρωτοβάθμιου ελέγχου. Η κατηγορία Β’ αφορά σε σοβαρότερες παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια του δευτεροβάθμιου ελέγχου και αφορούν στην τεχνική τεκμηρίωση της συμμόρφωσης και ασφάλειας του προϊόντος ή της εγκατάστασης, βάσει των στοιχείων του τεχνικού φακέλου.

Η κατηγορία Γ’ περιλαμβάνει τις παραβάσεις που διαπιστώνονται στον τριτοβάθμιο έλεγχο, βάσει των αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών που διενεργούνται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του ελεγχόμενου προϊόντος από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.

Η κατηγορία Δ’ περιλαμβάνει λοιπές παραβάσεις που αφορούν σε θέματα συνεργασίας των οικονομικών φορέων με τις αρχές εποπτείας και συμμόρφωσής τους με τις επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις και μέτρα.

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ΜΤΒ) (Ευρώ)
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α- Πρωτοβάθμιος έλεγχος
   αα Απουσία σήμανσης CE ή άλλης προβλεπόμενης από την τεχνική βιομηχανική νομοθεσία σήμανσης συμμόρφωσης (π.χ. πηδαλιόσχημο  σήμα, “3”, “π”, “e”, μετρολογική σήμανση, ενεργειακή σήμανση και άλλα σήματα πιστοποίησης), στο προϊόν ή όπου αλλού επιβάλλεται, ή τοποθέτηση της κατά παράβαση των κανόνων και όρων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για την τοποθέτηση της.    5.000
 αβ Έλλειψη στοιχείων ταυτότητας ή επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα επί του προϊόντος ή επί της συσκευασίας, ή ελλιπείς, ή/και λανθασμένες σχετικές πληροφορίες  3.000
 αγ Μη συμμορφώσεις ως προς την αναγραφή των απαιτούμενων τεχνικών/ βασικών χαρακτηριστικών του προϊόντος ή τυχόν άλλων προβλεπόμενων πληροφοριών και στοιχείων στη σήμανση του προϊόντος.  5.000
 αδ Απουσία στοιχείων ταυτοποίησης/ιχνηλασιμότητας του προϊόντος (π.χ. τύπο/μοντέλο, αριθμός σειράς)  5.000
 αε Μη ικανοποίηση λοιπών απαιτήσεων για προϊόντα ή παρεχόμενες  υπηρεσίεςπου προβλέπονται στην κείμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία, διαπιστωθείσα κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο.  5.000
 αστ Μη ικανοποίηση άλλων απαιτήσεων που αφορούν στις υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα ή χρήστη.  4.000
αζ Δεν έχει συνταχθεί Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ ή δεν έχει καταρτιστεί σωστά 5.000
αη Το προϊόν δεν έχει καταχωρηθεί ή δεν έχειλάβει έγκριση από την αρμόδια αρχή 5.000
 αθ Το προϊόν δεν συνοδεύεται από τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα ή το περιεχόμενο τους είναι ελλιπές  5.000
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β – Δευτεροβάθμιος έλεγχος
  βα  Έλλειψη ή μη προσκόμιση τεχνικού φακέλου και τοποθέτηση της προβλεπόμενης σήμανσης συμμόρφωσης (CE, π, κ.λπ.) ή/και κατάρτισης Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ   30.000
 ββ Έλλειψη ή μη προσκόμιση τεχνικού φακέλου και απουσία της προβλεπόμενης σήμανσης συμμόρφωσης (CE, π, κ.λπ.) ή Δήλωσης Συμμόρφωσης  20.000
  βγ Ελλείψεις στα στοιχεία του τεχνικού φακέλου ασφάλειας και συμμόρφωσης του προϊόντος ή/και της εγκατάστασης {κατασκευαστικά σχέδια, εκθέσεις δοκιμών, πιστοποιητικά εξέτασης τύπου, πιστοποιητικά συμμόρφωσης, πιστοποιητικά αρχικού και περιοδικού ελέγχου, κ.λπ.)   20.000
 βδ Μη εφαρμογή η πλημμελής εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης/ελέγχου του προϊόντος ή εγκατάστασης.  20.000
 βε Επίθεση σήμανσης συμμόρφωσης (π.χ. CE, π) ή κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης χωρίς να έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης  30.000
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ – Τριτοβάθμιος έλεγχος
     γ Μη συμμόρφωση  προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, τις απαιτήσεις των προτύπων  ή άλλων απαιτήσεων ασφάλειας/επιδόσεων και τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται στην κείμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών.Η μέγιστη τιμή βάσης καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό, τη βαρύτητα σε σχέση με την ασφάλεια και το εύρος των διαπιστωθεισών αποκλίσεων/μη συμμορφώσεων.Εξαιρούνται οι μη συμμορφώσεις που αφορούν αποκλειστικά στις σημάνσειςκαι επισημάνσεις των προϊόντων, για τις οποίες εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην κατηγορία Α.     10.000 έως50.000
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 δα Μη ικανοποίηση των απαιτήσεων περί ταυτοποίησης των οικονομικών φορέων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα  5.000
 δβ Μη παράδοση στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή μη προσκόμιση στην αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς των παραστατικών αγοράς και διακίνησης (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.λπ.) των ελεγχόμενων προϊόντων.  5.000
 δγ Μη εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας των μη συμμορφούμενων προϊόντων ή/και της λειτουργίας του προϊόντος/εγκατάστασης.  50.000
δδ Παρεμπόδιση ή άρνηση ελέγχου ή άρνηση χορήγησης δείγματος. 50.000

 

Οι μέγιστες τιμές βάσης για τα πρόστιμα των κατηγοριών Α’ έως και Γ’, ισχύουν ανά μη συμμορφούμενο τύπο προϊόντος που εντοπίζεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και ανά προϊόν που εντοπίζεται σε χρήση/λειτουργία. Για τις κατηγορίες παραβάσεων Α’ έως και Γ’, σε περίπτωση που διαπράττονται ταυτόχρονα διαφορετικές παραβάσεις που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία, η μέγιστη τιμή βάσης (ΜΤΒ) του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αυτής και συγκεκριμένα τα ποσά των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία Α’, των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία Β’ και των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία Γ’.

Όταν διαπράττονται παραβάσεις που εμπίπτουν σε περισσότερες εκ των ανωτέρω Α’ έως και Γ’ κατηγοριών, για τον προσδιορισμό της μέγιστης τιμής βάσης του προστίμου λαμβάνονται υπόψη μόνο οι παραβάσεις της εκάστοτε ανώτατης κατηγορίας. Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, ανώτατη κατηγορία παραβάσεων είναι η Γ’, ακολουθεί η Β’ και έπεται η Α’.

Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη τιμή βάσης του προστίμου για όλες τις παραβάσεις των κατηγοριών Α’ έως και Γ’ του ανωτέρω πίνακα δεν μπορεί να υπερβεί τις πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.

Η μέγιστη τιμή βάσης για τα πρόστιμα της κατηγορίας Δ’ είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής για κάθε παράβαση και σε περίπτωση που διαπράττονται ταυτόχρονα διαφορετικές παραβάσεις εντός της κατηγορίας Δ’, αυτές συναθροίζονται. Η μέγιστη τιμή βάσης, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αυτής και συγκεκριμένα τις πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.

Η συνολική μέγιστη τιμή βάσης για τα πρόστιμα των κατηγοριών Α’ έως και Δ’ προκύπτει από το άθροισμα της μέγιστης τιμής βάσης για τις παραβάσεις των κατηγοριών Α’, Β’ και Γ’ ως ανωτέρω και της μέγιστης τιμής βάσης που αναλογεί για τις παραβάσεις της κατηγορίας Δ’.

β) Προσδιορισμός του συντελεστή διαμόρφωσης προστίμου (ΣΔ), βάσει της ιδιότητας του οικονομικού φορέα και της εγγενούς επικινδυνότητας της κατηγορίας στην οποία ανήκει το ελεγχόμενο προϊόν, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπ’ αρ. 118632/9.11.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας βιομηχανικών προϊόντων και οικονομικών φορέων για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων εποπτείας της αγοράς» (Β’ 5111), ως εξής:

 Ιδιότητα οικονομικού φορέα Εγγενής επικινδυνότητα κατηγορίας βιομηχανικού προϊόντος Συντελεστής Προστίμου(ΣΔ) Διαμόρφωσης
 Κατασκευαστής Υψηλός 1,0
Μεσαίος 0,8
Χαμηλός 0,6
 Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας Υψηλός 0,8
Μεσαίος 0,6
Χαμηλός 0,5
  Διανομέας/Άλλος οικονομικός φορέας Υψηλός 0,4
Μεσαίος 0,3
Χαμηλός 0,2
Χρήστης Υψηλός/Μεσαίος/ Χαμηλός 0,2

γ) Αξιολόγηση κριτηρίων που αφορούν  στον ελεγχόμενο οικονομικό φορέα ή χρήστη και βαθμολόγηση αντί- στοιχων κριτηρίων, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί

Κριτήριο Αξιολόγηση Βαθμός
   Βαθμός συνεργασίας του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα/χρήστη Άριστος: Ανάληψη εθελοντικής δράσης Λήψη προληπτικών ενεργειών για τη μη επανάληψη του ευρήματος  0
Καλός: Ικανότητα αξιολόγησης κατάστασης/Λήψη διορθωτικών μέτρων  5
Μέτριος: Κριτική αντιμετώπιση 10
Κακός: Αρνητισμός 20
Εμπορική αξία μη συμμορφούμενων προϊόντων (πλήθος χ τιμή μονάδας), βάσει των στοιχείων και παραστατικών παραγωγή ς/εισαγωγής, διακίνησης και εμπορίας (σε €) Μεγάλη: Εμπορική αξία ≥ 100.000 20
Μεσαία: 50.000 ≤ Εμπορική αξία < 100.000 10
Μικρή: 1.000 ≤ Εμπορική αξία < 50.000 5
Πολύ μικρή: Εμπορική αξία < 1.000 0
 Ιστορικό μη συμμόρφωσης βάσει αποτελεσμάτων προηγούμενων ελέγχων Ναι: Υπάρχει ιστορικό καταγραφής μη συμμορφώσεων διαφορετικών από την τρέχουσα μη συμμόρφωση  10
Όχι 0
 Ιστορικό μη συμμόρφωσης της επιχείρησης με τα διορθωτικά μέτρα που επιβλήθηκαν ή/και τις συστάσεις που έγιναν από τις ελεγκτικές αρχές Ναι: Υπάρχει ιστορικό μη συμμόρφωσης με τα διορθωτικά μέτρα ή και τις συστάσεις και έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή/και πρόστιμα  10
Όχι 0
Ιστορικό συμβάντων (π.χ. ατυχήματα)/ Ιστορικό καταγγελιών Ναι 10
Όχι 0
   Μέγεθος του οικονομικού φορέα που συνδέεται με τον αριθμό απασχολούμενων (ΕΜΕ) ή/και τον ετήσιο κύκλο εργασιών (σε εκ €) Μεγάλο: ΕΜΕ ≥ 250 εργαζομένους, ή/και κύκλος εργασιών προηγούμενου έτους > 50 εκ €  20
Μεσαίο: 50 ≤ ΕΜΕ < 250, ή/και 10 < κύκλος εργασιών προηγούμενου έτους ≤ 50  10
Μικρό: 10 ≤ ΕΜΕ < 50, ή/και 2 < κύκλος εργασιών προηγούμενου έτους ≤ 10  5
Πολύ μικρό: ΕΜΕ < 10, ή/και κύκλος εργασιών προηγούμενου έτους ≤ 2  0
Συνολική βαθμολογία

και προσδιορισμός του συντελεστή επιβολής προστίμου (ΣΕ), ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία επιχειρησιακών παραγόντων, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

Συνολική βαθμολογία επιχειρησιακών παραγόντων  Βαθμός επιβολής προστίμου  Συντελεστής Επιβολής Προστίμου (ΣΕ)
60-90 Υψηλός 1,0
30-55 Μέτριος 0,7
0-25 Χαμηλός 0,4

 

3. Το ύψος του προστίμου (Υ) προκύπτει από το γινόμενο της Μέγιστης Τιμής Βάσης, του Συντελεστή Διαμόρφωσης Προστίμου και του Συντελεστή Επιβολής Προστίμου:

Υ=(ΜΤΒ)Χ(ΣΔ)Χ(ΣΕ)

4. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού.

5. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αρχής εποπτείας. Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, βάσει χρηματικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρμόδια αρχή στη Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη. Τα πρόστιμα πιστώνονται κατά ποσοστό 50% ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και κατά ποσοστό 50% στον ενδιάμεσο Ειδικό Λογαριασμό υπέρ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδικός Φορέα: 1035-204-0000000, ΚΑΕ: 84583, με αριθμό 234218/6 της Τράπεζας Ελλάδος, IBAN GR 8601000230000000002342186.

Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του ιεραρχικά προϊσταμένου του οργάνου επιβολής της κύρωσης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

6. Στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Κωδικός Φορέα: 1035-204-0000000), δυνάμει του ν. 4270/2014 (Α’ 143), συστήνεται Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών και των σχετικών δαπανών για την εποπτεία της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων των Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης του άρθρου 65 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως:

α) Δαπάνες για την πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών,

β) δαπάνες για τις αμοιβές των ελεγκτών,

γ) δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των Ελεγκτών, στις περιπτώσεις μετακίνησης των κλιμακίων ελέγχου εκτός της έδρας της υπηρεσίας,

δ) δαπάνες για την αγορά προτύπων, ετήσιες συνδρομές,

ε) δαπάνες για την οργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων ελεγκτών,

στ) δαπάνες χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων (κόστος καυσίμου, διόδια, συντήρηση οχήματος κ.λπ.), τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση των κλιμακίων ελέγχου,

ζ) δαπάνες για την εποπτεία της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου,

η) δαπάνες εξοπλισμού.

Τα έσοδα του ενδιάμεσου Ειδικού Λογαριασμού της παρ. 5 μεταφέρονται και εγγράφονται ως πίστωση στον λογαριασμό (Α.Λ.Ε.) του πρώτου εδαφίου. Το ύψος των κατ’ έτος μεταφερόμενων πιστώσεων καθορίζεται κατόπιν αιτήματος του φορέα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον λογαριασμό (Α.Λ.Ε.) του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων δαπανών του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μετά την εξάντληση του ορίου δαπανών του λογαριασμού αυτού, οι προαναφερθείσες δαπάνες καλύπτονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς δαπανών του Φορέα.

Άρθρο 25
Πρόσθετα περιοριστικά διοικητικά μέτρα

Με την επιφύλαξη των περιοριστικών μέτρων ή των εκτελεστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία, η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς δύναται να λαμβάνει, πέραν της επιβολής προστίμου, τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις, εφόσον διαπιστωθεί ότι το ελεγχόμενο προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας:

α) Προσωρινή δέσμευση Αν τα προϊόντα ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο βάσει των φύλλων ελέγχου και σύμφωνα με το Μοντέλο

Ενεργειών Συμμόρφωσης, το ελεγκτικό όργανο δύναται να προβεί στην προσωρινή δέσμευση του προϊόντος για την περίοδο που απαιτείται, μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσής του.

Η αποδέσμευση πραγματοποιείται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς, εφόσον διαπιστωθεί η συμμόρφωση των ελεγχθέντων προϊόντων, σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης.

Το μέτρο της προσωρινής δέσμευσης εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εντοπισμού κατά τον επιτόπιο έλεγχο προϊόντων που έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) ή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την Εποπτεία Αγοράς (ICSMS), ή για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς εκτελεστικές περιοριστικές αποφάσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με την οικεία τεχνική βιομηχανική νομοθεσία.

β) Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας και χρήσης ή λειτουργίας.

Η διοικητική κύρωση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, της διαθεσιμότητας στην αγορά, της χρήσης ή λειτουργίας προϊόντος ή εγκατάστασης επιβάλλεται για παραβάσεις που αφορούν σε ελεγχόμενα προϊόντα ή εγκαταστάσεις τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλής επικινδυνότητας από τα αποτελέσματα του ελέγχου που έχει διενεργηθεί βάσει των φύλλων ελέγχου και σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης, και ειδικότερα στις περιπτώσεις:

βα) παραβάσεων που αφορούν σε μη συμμόρφωση που άπτονται της τεχνικής τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης και ασφάλειας του προϊόντος ή της εγκατάστασης, βάσει των στοιχείων του τεχνικού φακέλου (υψηλού κινδύνου, παραβάσεις της κατηγορίας Β’ του άρθρου 4),

ββ) μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και των εκθέσεων δοκιμών (τριτοβάθμιος έλεγχος, παραβάσεις κατηγορίας Γ’),

βγ) που η άρση των μη συμμορφώσεων από τους οικονομικούς φορείς κρίνεται από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς μη εφικτή,

βδ) που η λήψη των διορθωτικών μέτρων για τη συμμόρφωση των προϊόντων δεν πραγματοποιείται εντός της ταχθείσας από την αρμόδια αρχή εποπτείας προθεσμίας,

βε) σε κάθε άλλη περίπτωση που για λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και υγείας, του περιβάλλοντος ή οποιασδήποτε άλλης πτυχής του δημοσίου συμφέροντος που καλύπτεται από την τεχνική βιομηχανική νομοθεσία επιβάλλεται η λήψη άμεσων περιοριστικών μέτρων.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας στην αγορά των μη συμμορφούμενων προϊόντων επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αρχής εποπτείας.

Η απαγόρευση μπορεί να είναι προσωρινή ή οριστική, ανάλογα με τον χαρακτήρα της μη συμμόρφωσης του προϊόντος ή την επικινδυνότητα αυτού. Με την ίδια απόφαση επιβάλλεται, αν κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς, και η απόσυρση ή η ανάκληση των ήδη διατεθέντων προϊόντων στην αγορά και η προσωρινή ή οριστική παύση της χρήσης ή λειτουργίας εγκαταστάσεων.

Η απόφαση της προσωρινής απαγόρευσης περιλαμβάνει και την απαίτηση λήψης κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, εντός ταχθείσας προθεσμίας, για την παύση της μη συμμόρφωσης ή της εξάλειψης του κινδύνου. Το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης αποσύρεται αμέσως μόλις ο οικονομικός φορέας αποδείξει ότι έχει λάβει διορθωτικά μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται το μέτρο της οριστικής απαγόρευσης ή και η απόσυρση ή η ανάκληση των ήδη διατεθέντων προϊόντων στην αγορά.

Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται οι ανωτέρω κυρώσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους υπόχρεους με συστημένη επιστολή ή/και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Κάθε ελεγχόμενος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της απόφασης, ενημερώνει με υπεύθυνη δήλωσή του την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς για την εκτέλεση της απόφασης απόσυρσης ή ανάκλησης. Στη δήλωσή του οφείλει να αναφέρει το πλήθος των προϊόντων που αποσύρθηκε από την αγορά ή έχει ανακαλέσει από τους καταναλωτές και τον ακριβή χώρο (οδό, αριθμό) της αποθήκευσης αυτού.

Η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί στον έλεγχο της πραγματοποίησης της οριστικής απαγόρευσης κυκλοφορίας και απόσυρσης, μετά από τον οποίο συντάσσει πρωτόκολλο ελέγχου που προσυπογράφεται και από τον ενδιαφερόμενο. Το προϊόν που απαγορεύθηκε δεν μπορεί πλέον να διατεθεί στην αγορά.

Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων της παρούσας επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του ιεραρχικά προϊσταμένου του οργάνου επιβολής της κύρωσης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις

1. Ρυθμίσεις για την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται στην τεχνική βιομηχανική νομοθεσία ισχύουν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταγράφονται οι κανονιστικές διατάξεις της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας που παύουν να ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Η παρ. 5 του άρθρου 19 και το άρθρo 20 του ν. 4177/ 2013 (Α’ 173) δεν θίγονται.

Άρθρο 27
Τροποποιούμενες διατάξεις

Η παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), ως προς τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι εργαστηριακές δοκιμές της παρ. 2 δύνανται να πραγματοποιούνται και στις ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020, οι οποίες έχουν ως αποστολή να συμβάλλουν στη βελτίωση της εργαστηριακής ικανότητας, καθώς και στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και συνοχής στις δοκιμές, για τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς εντός της Ένωσης. Οι ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών διενεργούν εργαστηριακές δοκιμές για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή για συγκεκριμένους κινδύνους που έχουν σχέση με μια κατηγορία προϊόντων μετά από αίτημα των αρχών εποπτείας της αγοράς.».

Άρθρο 28
Καταργούμενες διατάξεις

Το άρθρο 32 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), ως προς την επιβολή κυρώσεων, καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 29
Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων σε εφαρμογή του ν. 4512/2018 για την άσκηση εποπτείας Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 23 του ν. 4235/2014

1. Το άρθρο 3 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), ως προς τις ενέργειες αρμόδιων αρχών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3 Ενέργειες αρμόδιων αρχών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

1. α) Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει μη συμμορφώσεις χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου, όπως η αξιολόγηση κινδύνου προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 151 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), οι οποίες δεν αποτελούν ούτε θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον ή δεν συνιστούν δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές, σε σχέση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων, της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και παραγώγων προϊόντων (ΠΠ) αυτών, της σήμανσης της χώρας καταγωγής των προϊόντων και της χρήσης ενδείξεων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.) και των ενδείξεων βιολογικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη ιστορικό μη συμμορφώσεων της επιχείρησης, διατυπώνει έγγραφες συστάσεις και απαιτεί διορθωτικές ενέργειες, τάσσοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης, ανάλογα με τη μη συμμόρφωση που έχει διαπιστώσει.

β) Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ασήμαντες μη συμμορφώσεις, οι οποίες δεν αποτελούν ούτε θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον ή δεν συνιστούν δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές, μπορεί να παράσχει έγγραφη καθοδήγηση και πληροφόρηση για τη συμμόρφωσή τους, αντί να διατυπώσει έγγραφες συστάσεις, απαιτώντας διορθωτικές ενέργειες, σύμφωνα με την περ. α).

γ) Αν μετά από επανέλεγχο των επιχειρήσεων των περ. α) και β), η αρμόδια αρχή:

γα) για μη συμμορφώσεις χαμηλού και μεσαίου κινδύνου, διαπιστώσει ότι η επιχείρηση έχει μεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες αλλά δεν τις έχει ολοκληρώσει, δίνεται ένα εύλογο χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης των διορθωτικών ενεργειών και ορίζεται δεύτερος επανέλεγχος. Αν μετά και τον δεύτερο επανέλεγχο, η επιχείρηση δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις συστάσεις της αρμόδιας αρχής, λαμβάνονται μέτρα συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως και 21 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 23 και 23Α, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων της παρ. 4 του άρθρου 23.

γβ) για μη συμμορφώσεις υψηλού κινδύνου, διαπιστώσει ότι η επιχείρηση δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις συστάσεις της, λαμβάνονται μέτρα συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως και 21 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 23 και 23Α λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων της παρ. 4 του άρθρου 23.

2. Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει μη συμμορφώσεις υψηλού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων, της διαχείρισης των ΖΥΠ και ΠΠ, της σήμανσης της χώρας καταγωγής των προϊόντων και της χρήσης ενδείξεων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π. και των ενδείξεων βιολογικών προϊόντων που αποτελούν ή θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ή γενικότερα το δημόσιο συμφέρον ή συνιστούν δόλιες και παραπλανητικές πρακτικές ή αν η επιχείρηση είναι υπότροπη, λαμβάνει άμεσα μέτρα συμμόρφωσης, επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23Α λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων της παρ. 4 του άρθρου 23.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4235/2014, ως προς την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, παράλληλα με την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης των άρθρων 3 έως και 21, μπορεί να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 ή και 23Α και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 27.».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4235/2014, ως προς τα κριτήρια επιμέτρησης των διοικητικών κυρώσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα μέτρα συμμόρφωσης και οι διοικητικές κυρώσεις πρέπει να στηρίζονται στην αξιολόγηση κινδύνου που επιφέρει η μη συμμόρφωση στη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον και να αποσκοπούν στη διασφάλιση από δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον καθορισμό του χρηματικού ύψους του διοικητικού προστίμου, ώστε αυτά να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά λαμβάνονται υπόψη, σε συνδυασμό, τα κατωτέρω κριτήρια:

α) ο βαθμός επικινδυνότητας, β) η πολλαπλότητα των μη συμμορφώσεων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, γ) το μέγεθος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, δ) η υποτροπή ως προς την ίδια μη συμμόρφωση στη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, ε) η απόκτηση αθέμιτου οικονομικού πλεονεκτήματος.».

4. Το παρόν εφαρμόζεται σε μη συμμορφώσεις που διαπιστώνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από την 1η Ιουλίου 2021 και εφεξής.

Άρθρο 30
Διαλειτουργικότητα Γενικού Εμπορικού Μητρώου Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4635/2019

Στο άρθρο 91 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), ως προς τη διαλειτουργικότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 91 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 91 Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ.

1. Στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των εθνικών Μητρώων το Γ.Ε.ΜΗ.

α. Επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά Μητρώα ώστε να:

αα. λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε άλλο εθνικό Μητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υποκαταστήματα αυτών, εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, και

ββ. χορηγεί πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98 του παρόντος αναφορικά με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, καθώς και υποκαταστήματα της περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 86 του παρόντος νόμου.

β. Απαντά σε ερωτήματα που τίθενται από μεμονωμένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των Μητρώων («η πύλη»), σχετικά με πληροφορίες της υποπερ. ββ’ της περ. α’.

2. Το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ.) TAXIS σχετικά με τη λήψη και διαβίβαση δεδομένων, που προβλέπονται ως καταχωριζόμενα ή υποβαλλόμενα από τους υπόχρεους και στα δύο πληροφοριακά συστήματα. Για την υλοποίηση της διασύνδεσης εφαρμόζεται το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170). Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης, τα ειδικότερα στοιχεία που λαμβάνονται και διαβιβάζονται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3. Το Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να διασυνδέεται και με άλλα Μητρώα, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά και του παρέχουν πρωτογενή και εξ αποστάσεως πληροφόρηση για πράξεις, στοιχεία ή δεδομένα που καταχωρίζονται σε αυτό, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εμπορικού απορρήτου, καθώς και του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Με τις ίδιες προϋποθέσεις το Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται, προκειμένου να χορηγεί πράξεις, στοιχεία ή δεδομένα που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, εφόσον αυτά προβλέπονται από διατάξεις ως υποβαλλόμενα στα άλλα Μητρώα, αρχεία ή βιβλία.

4. Το Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί δεδομένα σε άλλα Μητρώα, βάσεις δεδομένων, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014 (Α’ 107), από ιδρύματα πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α’ 84) και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), όπως και σε διατραπεζικές εταιρίες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς χάριν των ως άνω ιδρυμάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελληνική Επικράτεια και δημοσιεύονται στο σχετικό Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος και τα οποία πληρούν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στο «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α’ 163). Σκοπός της χορήγησης των δεδομένων αυτών είναι η απόκτηση με δομημένο τρόπο στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΓΕ.ΜΗ. και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προστασίας προσωπικών δεδομένων, εμπορικού απορρήτου και του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Δεδομένα για τα οποία απαιτείται η συναίνεση των εγγεγραμμένων στο Γ.Ε.ΜΗ. προσώπων χορηγούνται μετά από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης. Η αρμόδια Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της υπηρεσίας δεδομένων, εφόσον διαπιστωθεί ακατάλληλη χρήση αυτής, που δεν συνάδει με την εκάστοτε πολιτική χρήσης των δεδομένων. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να καθορίζουν, με κοινή απόφασή τους, το κόστος χρήσης της Υπηρεσίας που σχετίζεται με τα τέλη της παρ. 1β του άρθρου 113, καθώς και επιμέρους πολιτικές χρήσης των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των λόγων διακοπής της Υπηρεσίας, τις εκάστοτε διαδικασίες συναίνεσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ή ρύθμιση.».

Άρθρο 31
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου»

1. Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 55 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 55 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου»

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 7141/1576/Α3/30.12.2020 (ΑΔΑ: Ω8ΡΘ46ΜΤΛΡ-ΦΥΣ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 55 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) και στις κατ’ εφαρμογή αυτού ήδη εγκριθείσες ή/και καταβληθείσες ενισχύσεις.

3. Το άρθρο 112 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) καταργείται.

Άρθρο 32
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο 33
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016

Παρατείνεται για δύο (2) έτη η προθεσμία ολοκλήρωσης σε όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016 (Α’ 117) έως τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 34
Υποχρεώσεις φορέων ως προς τις θέσεις απασχόλησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης και πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

1. Για όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261), 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117) και η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας δύναται να εκδοθεί χωρίς την πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή/και της δημιουργίας νέων, εφόσον η οριζόμενη ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους κυμαίνεται μεταξύ 1ης.1.2020 και 30ής.6.2021 και συντρέχουν οι λοιποί όροι του νόμου και της απόφασης υπαγωγής.

Η πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων ή/και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ελέγχεται μετά την περίοδο αυτήν και σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

2. Σε επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016, από επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους Κ.Α.Δ. των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας για το έτος 2020 ή το έτος 2021 δύναται να πραγματοποιείται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων απασχόλησης των αντίστοιχων μηνών του έτους 2019.

Άρθρο 35
Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 και 3908/2011 Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4399/2016

Στη παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, τροποποιείται το τρίτο εδάφιο και η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 έχει κριθεί από τις αρμόδιες Γνωμοδοτικές Επιτροπές, ότι δικαιούνται παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας, αλλά δεν έχει εκδοθεί έως τις 30.10.2019 η σχετική εγκριτική απόφαση για τη χορήγηση της παράτασης, η διάρκεια της παράτασης αυτής που εγκρίνεται με την οικεία απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, υπολογίζεται μετά τις 31.12.2021. Η διάρκεια της παράτασης υπολογίζεται μετά τις 31.12.2021 και για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 έχουν εκδοθεί αποφάσεις χορήγησης παράτασης μετά τις 11.9.2019, οπότε οι αποφάσεις αυτές τροποποιούνται μετά από αίτηση του δικαιούχου φορέα που υποβάλλεται εντός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος εδαφίου. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 ο υπολογισμός της διάρκειας της παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο ισχύει, ανεξαρτήτως αν έχει υλοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου έως τις 31 Μαρτίου 2017, όμως οι φορείς υλοποίησης των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 δεν δύνανται να κάνουν χρήση της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και για όσους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 αιτηθούν παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας μετά τις 30.10.2019 και εφόσον τα αιτήματά τους γίνουν δεκτά από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα κατά τις κείμενες διατάξεις, σε κάθε δε περίπτωση εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 33/2011.».

Άρθρο 36
Έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων στις Στρατηγικές Επενδύσεις

Στις περιπτώσεις έργων, που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις του ν. 4608/2019 (Α’ 66), οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης περί έγκρισης εισόδου εξόδου οχημάτων, οι οποίες απορρέουν από το β.δ. 465/1970 (Α’ 150), ασκούνται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το παρόν εφαρμόζεται και επί εκκρεμών ή επανυποβληθέντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτημάτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση για χορήγηση έγκρισης εισόδου εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με το β.δ. 465/1970, σε έργα που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις.

Άρθρο 37
Ρύθμιση θεμάτων εμπορικών μισθώσεων Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011

Στην παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Μισθώσεις ακινήτων, υφιστάμενες αλλά και όσες συναφθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 (Α’ 30) και αφορούν σε ακίνητα στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή το Δημόσιο, ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλην της Ε.Τ.Α.Δ., συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων ή άλλες οφειλές προς τον οικείο φορέα και υποβληθεί βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του εκμισθωτή, μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή. Το ίδιο ισχύει και για μισθώσεις των παραπάνω ακινήτων που έχουν λήξει, εφόσον το μίσθιο δεν έχει αποδοθεί και δεν υφίσταται αντισυμβατική διακράτηση.

Εφόσον το τελικό κόστος του επιχειρηματικού πλάνου του πρώτου εδαφίου, όπως πιστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του εκμισθωτή, υπερβεί κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τον αρχικό προϋπολογισμό, με τη συνδρομή και των λοιπών προϋποθέσεων της παρούσας, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ του μισθωτή του συγκεκριμένου μισθίου, προκειμένου να του παρασχεθεί η δυνατότητα κατάθεσης ισόποσης προσφοράς προς οιονδήποτε τρίτο πλειοδότη, υπερθεματιστή ή υποψήφιο αγοραστή πλειοδοτικού διαγωνισμού, τον οποίο ήθελε τυχόν διενεργήσει ο εκμισθωτής για την αγοραπωλησία του μισθωμένου ακινήτου. Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου καθίσταται γνωστή προς τους τρίτους συμμετέχοντες στη διαδικασία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.».

Άρθρο 38
Διοικητικό Συμβούλιο Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4497/2017

Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 69 του v. 4497/2017 και αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό, τον ισολογισμό, τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου, παύει ή αντικαθιστά οποτεδήποτε τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του και αποφασίζει για κάθε θέμα, που έχει σχέση με την επιμελητηριακή δραστηριότητα. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να εκλέγει νέα Διοικητική Επιτροπή με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του. Σε περίπτωση παύσης, αντικατάστασης ή νέας εκλογής του συνόλου των μελών της Διοικητικής Επιτροπής και μέχρι τον ορισμό νέων, τα καθήκοντα αυτής ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 39
Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) για τους δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, για έξι (6) μήνες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.

2. Διορθώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πρόδηλου σφάλματος, όπως καθορίζονται στην παρ. Α’ της υπ’ αρ. 153394/919/12.4.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1366), υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες δύο (2) μήνες πριν από το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 1. Η ενσωμάτωση προδήλων σφαλμάτων εκτελείται με πράξη της οικείας Διεύθυνσης Δασών, η οποία δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3889/2010, εντός τής προθεσμίας της παρ. 1. Αν η διόρθωση αφορά σε κυρωμένο τμήμα του δασικού χάρτη, ανακαλείται η απόφαση κύρωσης για το τμήμα που διορθώνεται. Αντιρρήσεις ή αιτήματα διόρθωσης προδήλου σφάλματος που έχουν υποβληθεί κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών και εμπίπτουν στις διορθούμενες κατά τα ανωτέρω εκτάσεις, δεν εξετάζονται και το τυχόν καταβληθέν ειδικό τέλος επιστρέφεται στον δικαιούχο.

Άρθρο 40
Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»

Το Ελληνικό Δημόσιο, με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (CI 91):

α. Παρέχει την εγγύησή του, κατά παρέκκλιση των άρθρων 96, 97, 98, 100 και 104 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), δυνάμει της παρ. 25 του Τμήματος 3.2 της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 (CI 91) Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ», σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί δανείου ποσού ενενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (90.500.000) ευρώ, το οποίο πρόκειται να συνάψει η εν λόγω εταιρεία με εμπορικές τράπεζες. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την εταιρεία προς τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής. Οι όροι παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου καθορίζονται στην ως άνω απόφαση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2021) 2079 final/24.3.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Καλύπτει, δυνάμει της παρ. 27α του Τμήματος 3.3 της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 (CI 91) Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ομολογιακό δάνειο του ν. 4548/2018 (Α’ 104) εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ», ποσού εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (9.500.000) ευρώ. Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την εταιρεία προς τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Οι κύριοι όροι κάλυψης του ομολογιακού δανείου του Ελληνικού Δημοσίου καθορίζονται στην ως άνω απόφαση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2021) 2079 final/24.3.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται με μέριμνα της ανωτέρω Μονάδας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το σχετικό πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου υπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Άρθρο 41
Θέματα συμβάσεων παραχώρησης έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων του ν. 2289/1995 (Α’ 27)

Στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) προστίθεται παρ. 20 ως εξής:

«20. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση, σύμφωνα με το παρόν, του δικαιώματος χρήσης του θαλάσσιου χώρου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού στους ανάδοχους των συμβάσεων παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον ν. 2289/1995 (Α’ 27) για τους σκοπούς της κατασκευής και εγκατάστασης σταθερών ή πλωτών εξεδρών, αγωγών, καλωδίων και τοποθέτησης ναυδέτων, στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε εκτέλεση των προβλεπόμενων στις οικείες συμβάσεις, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βάση τις διεθνώς ισχύουσες παραμέτρους και κριτήρια, που εφαρμόζονται αναλογικά, κατόπιν πρότασης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.). Η παρούσα καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της, αιτήσεις των αναδόχων των συμβάσεων του ν. 2289/1995 για την παραχώρηση χρήσης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, σύμφωνα με το παρόν, αφορά σε περιοχές εκτός των συμβατικών περιοχών παραχώρησης, ζητήματα των οποίων ρυθμίζονται ειδικώς με την εκάστοτε σύμβαση του ν. 2289/1995 (Α’ 27).».

Άρθρο 42
Ειδικές περιπτώσεις κίνησης λογαριασμού πυρόπληκτων

Στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της οικ. 2/57679/ ΔΛΓΚ/25.07.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Οικονομικών (Β’ 3014), η οποία έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4β του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141) προστίθενται νέα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Εγκρίνει τις δράσεις και τις αντίστοιχες δαπάνες που προτείνουν τα Υπουργεία και οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο της από 24.07.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23 ης Ιουλίου 2018» (Α’ 127). Για την έγκριση των δράσεων και των αντίστοιχων δαπανών οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου ή λήψης της υπηρεσίας και την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, ββ) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί και την τεκμηρίωσή του, γγ) την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί και δδ) τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες και πίνακα με τις τυχόν απαιτούμενες περαιτέρω μελέτες.

β. Εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό κίνησης του λογαριασμού.

γ. Εντέλλεται προς τον Υπουργό Οικονομικών πληρωμές προς τους φορείς του πρώτου εδαφίου της περ. α’ για τις δράσεις και μέχρι του εγκεκριμένου ύψους δαπανών που προβλέπονται στην περ. α’. Για την έκδοση της εντολής του προηγουμένου εδαφίου, οι φορείς του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την έγκριση της Επιτροπής που προβλέπεται στην περίπτωση α’, ββ) τη σύμβαση και τις τυχόν τροποποιήσεις της, καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης που επιλέχθηκε, γγ) τις αποφάσεις των φορέων του πρώτου εδαφίου της περ. α’ με τις οποίες ορίζονται επιβλέποντες και επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, δδ) βεβαίωση για τη μερική ή συνολική περάτωση και επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέσθηκαν ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, την έγκρισή τους από τον φορέα του πρώτου εδαφίου της περ. α’ και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την παραλαβή, μερική ή συνολική του αντικειμένου της σύμβασης, εε) το αίτημα πληρωμής του αναδόχου προς τον φορέα του πρώτου εδαφίου της περ. α’ με τα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν και στστ) βεβαίωση του φορέα προς την Επιτροπή, ότι η πληρωμή είναι σύμφωνη με τη σύμβαση που έχει συναφθεί.

Στην περίπτωση της δράσης της υλοποίησης της σύνταξης Πολεοδομικού Σχέδιου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) του άρθρου 86 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) μέσω άλλων αναδόχων μελετών ή γενικών υπηρεσιών πέραν του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η Επιτροπή εντέλλεται προς τον Υπουργό Οικονομικών τη μεταφορά ποσού ύψους του προϋπολογισμού των συμβάσεων, που πρόκειται να συναφθούν σε λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μέσω του οποίου καλύπτονται οι αμοιβές αυτών. Εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση του Πολεοδομικού Σχέδιου Εφαρμογής πραγματοποιείται εκκαθάριση του ποσού και το υπολειπόμενο επιστρέφεται στον ειδικό λογαριασμό για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές. Για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι φορείς του πρώτου εδαφίου της περ. α’ υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την έγκριση της Επιτροπής της περ. α’, ββ) τη σύμβαση και τις τυχόν τροποποιήσεις της, καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης που επιλέχθηκε, γγ) την απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται επιβλέποντες και επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, δδ) βεβαίωση για τη μερική ή συνολική περάτωση και επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέσθηκαν ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, την έγκρισή τους από τον φορέα του πρώτου εδαφίου της περ. α’ και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την παραλαβή, μερική ή συνολική, του αντικειμένου της σύμβασης, εε) το αίτημα εκκαθάρισής του προς την Επιτροπή με τα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν και στστ) βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Επιτροπή, ότι η πληρωμή είναι σύμφωνη με τη σύμβαση που έχει συναφθεί.

Οι αναγκαίες συμβάσεις για την υλοποίηση των δράσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το λογαριασμό υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.».

Άρθρο 43
Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος

1. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης περί ανταλλαγής ή μεταβίβασης ακινήτων, η ανταλλαγή:

(α) ακινήτου κυριότητας της ΟΣΕ Α.Ε. και διαχείρισης της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., στην περιοχή του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού εμβαδού 3690,24 τ.μ., για το οποίο έχουν καθοριστεί ειδικοί όροι δόμησης με το από 29.12.2017 (ΥΣ98) προεδρικό διάταγμα (ΑΑΠ 293), όπως το ακίνητο αυτό περιγράφεται υπό στοιχεία Τ8, Τ9, Τ10, Τ1, Τ12, Τ13, Τ14, Τ1, Τ7 και Τ8 στο από μηνός Απριλίου 2021 τοπογραφικό διάγραμμα Τ1 «Ανταλλαγή εδαφικών εκτάσεων μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και σιδηροδρομικού ακινήτου ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» του Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού Γεώργιου Μαυρίκα, που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης και το οποίο προσαρτάται ως Παράρτημα στο παρόν και

(β) κοινόχρηστου χώρου, έκτασης 3690,24 τ.μ., του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως ο χώρος αυτός περιγράφεται υπό στοιχεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α23, Α5 και Α1 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ1.

Το ακίνητο της περ. (α), συνολικής έκτασης 3.690,24 τ.μ,. περιλαμβάνει:

(α1) έκταση, εμβαδού 3.166 τ.μ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7 και Τ1 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ1, η οποία είχε χαρακτηριστεί με το από 29.12.2017 προεδρικό διάταγμα ως οικοδομήσιμος χώρος και

(α2) έκταση, εμβαδού 524,24 τ.μ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7, Τ8, Τ9, Τ10, Τ11, Τ12, Τ13, Τ14 και Τ1 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ1, η οποία είχε χαρακτηριστεί με το από 29.12.2017 προεδρικό διάταγμα ως «πεζόδρομοι».

2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης περί ανταλλαγής ή μεταβίβασης ακινήτων, η ανταλλαγή:

(α) των ακόλουθων τμημάτων του σιδηροδρομικού ακινήτου κυριότητας της ΟΣΕ Α.Ε. και διαχείρισης της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., που βρίσκονται εντός του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης:

(α1) τμήματος ΕΒ1, εμβαδού 728,89 τ.μ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Α24, Τ10, Τ9, Α21, Α20, Α25 και Α24 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ1 και

(α2) τμήματος ΕΒ2, εμβαδού 1759,63 τ.μ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Α26, Α27, Α28, Α29, Α30, Α31, Α32,

Α33, Α34, Α35, Α36, Α37, Α38 και Α26 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ1, και

(β) κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Θεσσαλονίκης ίσης έκτασης, εμβαδού 2.488,52 τ.μ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Α4, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Α22, Α23 και Α4 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ1.

3. Οι ανταλλαγές των παρ. 1 και 2 πραγματοποιούνται με αποφάσεις, αφενός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕ Α.Ε. και της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και αφετέρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης περί ανταλλαγής ή μεταβίβασης ακινήτων των ως άνω νομικών προσώπων. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Οι αποφάσεις της παρ. 3 μεταγράφονται, μαζί με τον παρόντα και τα προσαρτώμενα σε αυτόν τοπογραφικά διαγράμματα, ατελώς, περιλαμβανομένης και της απαλλαγής από την καταβολή οιουδήποτε φόρου, εισφοράς ή δικαιώματος, και χωρίς την ανάγκη υποβολής άλλων εγγράφων ή δηλώσεων, στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

5. Το ακίνητο της περ. (β) της παρ. 1, το οποίο θα περιέλθει στην κυριότητα της ΟΣΕ Α.Ε. και τη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. μετά την ανωτέρω ανταλλαγή, υπάγεται στις ρυθμίσεις των άρθρων 6 και 6Α του ν. 3891/2010 (Α’ 188) και ισχύουν σε αυτό οι ειδικοί όροι δόμησης, οι λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις και οι περιβαλλοντικοί όροι που καθορίστηκαν με το από 29.12.2017 προεδρικό διάταγμα, αποκλειστικά προς τον σκοπό της ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος. Ο οικοδομήσιμος χώρος του ως άνω ακινήτου έχει έκταση 3.166 τ.μ., όπως έχει οριστεί με το 29.12.2017 προεδρικό διάταγμα. Το ακίνητο της περ. (β) της παρ. 2, που θα περιέλθει στην κυριότητα της ΟΣΕ Α.Ε. και τη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. μετά την ανωτέρω ανταλλαγή, χαρακτηρίζεται χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας ως χώρος στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Μουσείου Ολοκαυτώματος, στον οποίο εφαρμόζεται το π.δ. 350/ 1996 (Α’ 230). Κατ’ εφαρμογή του π.δ. 350/1996 για το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος, οι απαιτήσεις θέσεων στάθμευσης ανά επιφάνεια κτιρίου εξειδικεύονται ως εξής: μια (1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτων ανά 100 τ.μ. επιφάνειας κτιρίου (παρ. 6 άρθρου 2 π.δ. 350/1996) και μια (1) θέση στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων ανά 3500 τ.μ. επιφάνειας κτιρίου (παρ. 2 άρθρου 5 π.δ. 350/1996).

6. Τα ακίνητα που θα περιέλθουν στον Δήμο Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζονται, με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής και χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας ή διατύπωσης, στο σύνολό τους, ως κοινόχρηστοι χώροι.

7. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τις επιμέρους ρυθμίσεις που αποτυπώνονται στο από μηνός Φεβρουαρίου 2021 τοπογραφικό διάγραμμα Τ2 με τίτλο «Τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης ρυμοτομίας» του Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού Γεώργιου

Μαυρίκα, που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης και το οποίο προσαρτάται ως Παράρτημα στο παρόν.

Ειδικότερα: (α) Δημιουργείται νέο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) Μ1, εμβαδού 3.166 τ.μ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ1, Τ2, Τ3, Τ4 και Τ1 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ2, με χρήση πολιτιστικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), που προορίζεται αποκλειστικά για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος, στο οποίο επιτρέπονται και όλες οι συνοδές χρήσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα του Μουσείου. Στο ΟΤ Μ1 ισχύουν οι ειδικοί όροι δόμησης και οι λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις που καθορίστηκαν με το από 29.12.2017 προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος.

(β) Δημιουργείται νέο ΟΤ Μ2, όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ5, Τ6, Τ7, Τ8, Τ9, Τ10, Τ11, Τ12, Τ13, Τ14, Τ15, Τ16, Τ17, Τ18, Τ19, Τ20, Τ21, Τ22, Τ23, Τ24, Τ25, Τ26, Τ27, Τ28, Τ29, Τ30 και Τ5 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ2. Στο τμήμα του ΟΤ Μ2 που περιγράφεται υπό στοιχεία Τ13, Τ14, Τ15, Τ16, Τ17, Τ18, Τ19, Τ31, Τ32, Τ22, Τ23, Τ24, Τ33, Τ34, Τ28, Τ29 και Τ13, καθορίζεται ειδική χρήση στάθμευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 59/2018, που προορίζεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος. Στο υπόλοιπο τμήμα του ΟΤ Μ2, το οποίο αποτελεί κοινόχρηστο χώρο, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, καθορίζεται χρήση «Ελεύθεροι Χώροι Αστικό πράσινο» σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 59/2018.

Καθορίζονται πεζόδρομοι για τον διαχωρισμό των ΟΤ Μ1 και ΟΤ Μ2, όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ2, Τ5, Τ30, Τ29, Τ28, Τ27, Τ4, Τ3 και Τ2 του προσαρτώμενου τοπογραφικού διαγράμματος Τ2, συνολικού εμβαδού 524,24 τ.μ..

Δημιουργείται νέος κοινόχρηστος χώρος Κ.Χ. 180Α, όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ49, Τ50, Τ51, Τ52, Τ53, Τ54, Τ55 και Τ49 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ2, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, στο οποίο καθορίζεται χρήση «Ελεύθεροι Χώροι Αστικό πράσινο», σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 59/2018. Ο Κ.Χ.180Α διαχωρίζεται από το ΟΤ180 με την υφιστάμενη ανώνυμη οδό και με πεζόδρομο πλάτους 3 μ., ο οποίος καθορίζεται στο ανατολικό όριο του υπό στοιχεία Τ57, Τ49, Τ55, Τ56 και Τ57 προσαρτώμενου τοπογραφικού διαγράμματοςΤ2.

Καταργείται η χρήση πολιτιστικά κτίρια που είχε καθοριστεί βάσει του από 29.12.2017 προεδρικού διατάγματος και ο οικοδομήσιμος χώρος με στοιχεία Τ36, Τ37, Τ38, Τ39, Τ40, Τ35 και Τ36 του τοπογραφικού διαγράμματος Τ2 μετατρέπεται σε κοινόχρηστο χώρο με χρήση «Ελεύθεροι Χώροι Αστικό πράσινο» του άρθρου 7 του π.δ. 59/2018.

Διευρύνεται το πλάτος της οδού Κωλέττη προς τα ανατολικά ώστε το ελάχιστο ενιαίο πλάτος να είναι 21,00 μ..

Τροποποιείται το περίγραμμα του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης με τη χάραξη πεζοδρόμου πλάτους 3,00 μ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ26, Τ25, Τ24, Τ23, Τ22, Τ21, Τ47, Τ46, Τ45, Τ44, Τ48 και Τ26 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ2.

8. Το από 18.6.2014 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου της παρ. 1, που έχει συναφθεί μεταξύ της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, εξακολουθεί να ισχύει με τους ίδιους όρους. Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, ως μισθώτρια του ακινήτου, είναι ο κύριος του έργου της κατασκευής του κτιρίου στο οποίο θα στεγαστεί το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος.

9. Η διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος θα ανατεθεί σε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα συσταθεί προς τον σκοπό αυτόν κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

10. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος το Παράρτημα που περιέχει τα τοπογραφικά διαγράμματα Τ1 και Τ2.

Σημ.: για τα παραρτήματα ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο 44
Επίλυση θεμάτων επ’ ωφελεία των χρηστών που κινούνται στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων

Στις περιπτώσεις κατασκευής αναβαλλομένων τμημάτων αυτοκινητοδρόμων των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν κυρωθεί με τους νόμους 3597/2007 (Α’ 168) και 3621/2007 (Α’ 279) είναι δυνατή με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η απόδοση σε κυκλοφορία των τμημάτων, των οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί. Η ολοκλήρωση κατασκευής των ως άνω τμημάτων πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση περάτωσης εργασιών ανεξάρτητου μηχανικού του αντίστοιχου έργου, η οποία εκδίδεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της οικείας σύμβασης παραχώρησης που καθορίζουν τη διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της αντίστοιχης Σύμβασης Παραχώρησης που αφορούν στην οικονομική διαχείριση του αναβαλλόμενου τμήματος στο οποίο εντάσσεται το προς απόδοση σε κυκλοφορία τμήμα.

Άρθρο 45
Παράταση ισχύος αδειών του άρθρου 6 του ν. 3054/2002

Παρατείνεται από τη δημοσίευση του παρόντος έως 31.8.2021 η ισχύς των αδειών του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), που παρατάθηκαν αρχικώς με το άρθρο 250 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), και εν συνεχεία με το άρθρο 81 του ν. 4796/2021 (Α’ 63). Η ως άνω παράταση ισχύει και για τις άδειες εμπορίας που έχουν λήξει ή λήγουν από 18.4.2021 έως 31.7.2021.

Άρθρο 46
Ρυθμίσεις για ενεργειακές κοινότητες

Σε περίπτωση που Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) δεν έχει προσκομίσει στο Γ.Ε.Μ.Η. από την 1η.11.2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος τα πρακτικά της προσωρινής διοικητικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του συνεταιριστικού κεφαλαίου, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 8 του v. 4513/2018 (Α’ 9), δύναται να προσκομίσει τα ως άνω πρακτικά στο Γ.Ε.Μ.Η. εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής, τυχόν διαγραφή από το Μητρώο των Ε.Κοιν. που έγινε λόγω μη προσκόμισης στο Γ.Ε.Μ.Η. των πρακτικών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και η Ε.Κοιν. παραμένει ενεργή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 47
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Τουρισμού ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Κατεβάστε το νόμο από εδώ